Skip to main content

VOC List

Chemical Standard (mg/L)
Benzene 0.005
Dichloromethane 0.005
ortho-Dichlorobenzene 0.6
para-Dichlorobenzene 0.075
1,2-Dichloroethane 0.005
1,1-Dichloroethylene 0.007
cis-1,2-Dichloroethylene 0.07
trans-1,2-Dichloroethylene 0.1
1,2-Dichloropropane 0.005
Ethylbenzene 0.7
Methyl Tertiary-Butyl Ether 0.07
Monochlorobenzene 0.1
Styrene 0.1
Tetrachloroethylene 0.005
Toluene 1.0
1,1,1-Trichloroethane 0.2
1,1,2-Trichloroethane 0.005
1,2,4-Trichlorobenzene 0.07
Trichloroethylene 0.005
Vinyl Chloride 0.002
Xylenes 10.0